CONDIȚII GENERALE DE AFACERI - SMART DIESEL

Vanzator:
SC SMART DIESEL SRL, cu sediul în Arad, Bd. Decebal, nr. 2, judeţul Arad, înregistrată la ORC Arad sub nr. J02/251/2010, CUI RO26720463, având contul bancar nr. RO 94 BACX 0000 0005 7088 0000 in RON si RO 67 BACX 0000 0005 7088 0001 în EURO, deschise la Unicredit Bank Sucursala Rosseti, reprezentată prin Daniel Mihai Imbre – Director General, în calitate de VÂNZĂTOR
Cumparator:
Orice client persoana juridica (SRL, SA, II, PFA, ONG) ce semneaza Conditiile Speciale de Afaceri (CSA) pentru contractarea de produse petroliere si servicii asociate.

Capitolul I – OBIECTUL CONDIȚIILOR GENERALE DE AFACERI
Art. 1
Obiectul prezentelelor condiții îl constituie furnizarea de carburanţi, Adblue şi alte produse, cum ar fi ulei motor, lichid parbriz, apă distilată, etc, în funcţie de disponibilitate, – denumite în continuare PRODUSE, şi servicii referitoare la infrastructura de transport (taxe drum) – denumite în continuare SERVICII, pe baza CARDULUI / CARDURILOR şi APARATELOR pentru taxele de drum specificate in Conditiile Speciale de Afaceri, prin staţiile proprii din România ale vânzătorului precum şi prin locaţiile partenere (staţii de alimentare combustibil OMV, Petrom sau afiliate Routex, puncte de taxare sau orice alte metode de plată a taxelor de drum) din România şi Europa.
Art. 2
Vânzătorul se angajează să păstreze confidenţialitatea informaţiilor furnizate de cumpărător pentru furnizarea cardurilor şi aparatelor pentru taxele de drum precum şi a celor privind tranzacţiile efectuate cu acestea şi stocate în sistemul informatic al vânzătorului, cu excepţia celor destinate prevenirii fraudelor sau în cazul solicitărilor formulate de către autorităţile legal abilitate.
Art. 3
Locaţiile unde cardurile şi aparatele pentru taxele de drum furnizate de vânzător sunt acceptate pentru achiziţia de produse şi servicii vor fi comunicate cumpărătorului la semnarea condițiilor generale de afaceri, precum şi ori de câte ori intervine vreo modificare a acestor locaţii. Comunicarea se poate face, de la caz la caz, pe paginile de internet ale vânzătorului, www.smartdiesel.ro și/sau www.card-combustibil.ro sau ale partenerilor acestuia.

Capitolul II- VALABILITATEA CONDIȚIILOR GENERALE DE AFACERI
Art. 4
Conditiile Generale de Afaceri se încheie pe o perioadă nedeterminată şi intră în vigoare la data semnării de către Cumparator a Conditiile Speciale de Afaceri (CSA).

Capitolul III – PREŢUL, LIVRAREA ŞI RECEPŢIA MĂRFII. PERIOADA DE FACTURARE ŞI TERMEN DE PLATĂ
Art. 5
(1) Preţul produselor şi serviciilor este preţul afişat de către vânzător pe pagina sa de web, în contul dedicat clientului la care acesta are acces prin nume utilizator şi parola. Preturile produselor OMV Petrom sunt cele afisate in statiile de alimentare.
(2) Orice preţ al produselor şi serviciilor se consideră acceptat de către cumpărător în momentul livrării efective a produselor (momentul alimentării cu combustibil, cumpărarea de alte produse sau utilizarea serviciilor), cumpărătorul având astfel obligaţia de a achita marfa ce a fost livrată şi/sau serviciile prestate, fără a putea invoca necunoaşterea sau neacceptarea preţului ca şi motiv de neplată.
(3) Preţul cardurilor şi aparatelor pentru taxele de drum puse la dispoziţia cumpărătorului sunt suportate integral de către cumpărător. Acestea se vor factura în lei, la cursul BNR valabil în ziua facturării sau în valută, acolo unde e cazul. Costul de emitere al cardului OMV este 5 euro + TVA si va fi retinut pe prima factura emisa de Vanzator.
Art. 6
(1) În funcţie de cantitatea de combustibil alimentată pe parcursul unei luni într-o anumită ţară, părţile pot agrea ca vânzătorul să acorde cumpărătorului unul sau mai multe bonificatii / reduceri aplicate la preţul de listă.
(2) Valoarea acestor reduceri poate varia în funcţie de volumul de combustibil alimentat, modul de plată, încadrarea în termenele de plata, etc. În cazul în care cantitatea estimată iniţial sau celelalte condiţii agreate nu sunt realizate sau respectate pe parcursul unei perioade, vânzătorul are dreptul să modifice unilateral bonificatiile / reducerile acordate, fără a avea obligaţia de a notifica cumpărătorul în acest sens.
Art. 7
(1) Livrarea produselor şi prestarea serviciilor contractate se face din staţiile de alimentare ale vânzătorului şi locaţiile partenerilor acestuia, pe baza cardului / cardurilor şi aparatelor pentru taxele de drum puse la dispoziţia cumpărătorului de către vânzător.
(2) Părţile înţeleg şi recunosc ca fiind recepţionate şi bune de plată toate produsele şi serviciile livrate prin staţiile de alimentare ale vânzătorului şi locaţiile partenerilor acestuia, a punctelor de taxare, etc., fiind recunoscute de cumpărător evidenţele informatizate ale vânzătorului.
(3) Facturile pentru produsele şi serviciile livrate se vor emite lunar sau bilunar, in functie de rezultatul analizei financiare efectuate de VÂNZĂTOR si de modalitatea de plata agreata: in avans sau la termen.
În ziua emiterii, factura va fi trimisă duplicat prin e-mail si va fi disponibila si in aplicatia web-based Web Management pusa la dispozitie CUMPARATORULUI de catre VÂNZĂTOR.
Adresele unde se vor trimite facturile sunt cele arătate de cumpărător in CSA.
Orice modificare a adreselor de corespondenţă din partea cumpărătorului, va fi adusă imediat la cunoştinţa vânzătorului în scris şi transmisă pe una din adresele de corespondenţă ale vânzătorului specificate la art. 22; până în acel moment considerându-se valabile adresele anterioare.
Dacă cumpărătorul nu a primit factura pe e-mail în termen de 3 zile de la data emiterii acesteia, (datele de facturare fiind menționate in Conditiile Speciale de Afaceri), va înştiinţa vânzătorul despre aceasta. În lipsa unei asemenea notificări, se consideră ca factura a fost recepţionată de către cumpărător.
Cumpărătorul nu va putea invoca în nici o situaţie neprimirea facturii sau primirea întârziată a acesteia ca motiv pentru neplata sau pentru prelungirea termenului de plată.
(4) Facturile fiscale se emit în moneda ţării în care au avut loc alimentările, urmând a fi achitate în lei sau în moneda în care au fost emise.
Contravaloarea în lei a facturilor emise în valută se calculează prin însumarea valorii în lei a fiecarei tranzacţii efectuate în valută la cursul BNR RON/valută din ziua efectuării tranzacţiei.
Dacă beneficiarul, din diverse motive, va efectua plata în valută în loc de lei, contravaloarea în lei a plăţii va fi stabilită luându-se în considerare cursul leu/valută plăţii comunicat de BNR în ziua încasarii de către vânzător.
Toate datoriile şi plăţile cumpărătorului se evidenţiază în lei, la cursurile de mai sus, diferenţa dintre aceste valori reprezentând datoria netă pe care cumpărătorul o are către furnizor.
Eventualele diferenţe de curs valutar ce pot aparea din cauza modificării cursului de schimb BNR RON/valută facturii între data emiterii facturilor şi data încasărilor vor fi suportate de cumpărător.
(5) Plata preţului produselor şi serviciilor se va face prin ordin de plată în contul vânzătorul in avans sau în termen de maxim 15 zile calendaristice de la emiterea facturii, in functie de rezultatul analizei financiare efectuate de Vanzator.
Data plăţii este considerată data confirmării de către bancă a incasării în contul vânzătorului.
Facturile emise de vânzător, și penaltățile de întârziere aferente acestora,se vor considera achitate în ordine calendaristică în funcţie de data scadenţei lor, având în vedere valoarea lor în lei, în baza plaţilor făcute de cumpărător, indiferent de moneda în care au fost emise, calculate la contravaloarea în lei, sau produsele serviciile pe care le includ, moneda în care s-au efectuat plăţile sau detaliile menţionate de cumpărător pe ordinul de plata. Pentru evitarea oricărei neînțelegeri, plățile efectuate de cumpărător, vor stinge cea mai veche factură scadentă, și penalitățile de întârziere aferente acesteia, iar mai apoi următoarea factură și penalitățile de întârziere aferente acestia, în ordine calendaristică, în funcţie de data scadenţei.

Capitolul IV – LIMITA DE CREDIT
Art. 8 (1) În termenii prezentelor Condiții Generale de Afaceri, “Limită de credit” înseamnă suma maximă, inclusiv TVA pe care cumpărătorul o poate datora către vânzător, în orice moment al derularii contractului. Limita de credit se referă atât la livrarile de produse şi prestările de servicii facturate cât şi la cele nefacturate:
(2) Limita de Credit acordată în baza estimării consumului lunar de produse şi servicii si se va stabili de catre Vanzator dupa analiza financiara a activitatii Cumparatorului. Clientii care nu primesc limita de credit din partea Vanzatorului pot opta pentru achizitia unui card OMV Prepay. Cumparatorul isi poate depune orice suma pe cardul Prepay si poate alimenta pana la limita disponibilului de pe card.
(3) În cazul în care cumpărătorul are în derulare şi alte contracte comerciale ce presupun plata la termen, Limita de Credit menţionată la pct. (2) se diminuează automat cu orice sumă datorată de cumpărător vânzătorului în cadrul acelor contracte.
(4) Vânzătorul va avea dreptul să modifice, în mod unilateral, valoarea limitei de credit, fără a fi obligat să înştiinţeze în prealabil cumpărătorul şi fără a putea fi tras la răspundere de către cumpărător pentru eventualele daune suferite de acesta în urma modificării limitei de credit. Noua limită de credit stabilită de vânzător este aplicabilă imediat.
(5) În cazul în care cumpărătorul a epuizat Limita de credit, vânzătorul este îndreptăţit să refuze livrarea de bunuri şi servicii către acesta. Vânzătorul nu va răspunde de pierderile şi/sau avariile suferite de cumpărător sau de terţe părţi ca urmare a refuzului efectuării livrării conform dispoziţiei anterioare.

Capitolul V – DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIILE PĂRŢILOR
Art.9 CUMPĂRĂTORUL
(1) se obligă să preia coletul cu cardurile şi/sau aparatele pentru taxele de drum, care va fi trimis printr-un curier, să semneze confirmarea de primire, moment din care toate tranzacţiile efectuate pe respectivele carduri sunt recunoscute şi acceptate de către cumpărător.
(2) se obligă să instruiască pe prepuşii săi cu privire la folosirea cardurilor şi aparatelor pentru taxele de drum, la modul de alimentare şi recepţie a produselor / serviciilor livrate, cunoscând că îi revine întreaga responsabilitate pentru orice folosire neadecvată a cardurilor şi aparatelor pentru taxele de drum, respectiv a echipamentelor precum şi a consecinţelor care survin acesteia, pentru orice acţiune de limitare / nelimitare sau blocare / deblocare a cardurilor şi/sau aparatelor pentru taxele de drum facută pe pagina web la secţiunea dedicată lui, precum şi a efectelor acestor acţiuni.
(3) se obligă să anunţe vânzătorul în scris de îndată despre pierderea sau furtul cardurilor / aparatelor pentru taxele de drum şi să suporte contravaloarea produselor livrate până în momentul blocării efective a cardurilor/aparatelor în urma anunţării pierderii/furtului;
(4) se obligă să constituie o garanţie pentru plata produselor, în cuantumul şi forma convenita prin prezentele condiții generale de afaceri;
(5) se obligă să pună la dispoziţia vânzătorului lista autovehiculelor din parcul auto pentru care se vor emite cardurile / aparatele pentru taxele de drumşi eventualele modificări ale acestei liste;
(6) se obligă să achite integral facturile emise de către vânzător, în termenele de plată agreate la art. 7.5. În caz contrar, cumpărătorul este de drept în întârziere, fără o altă notificare;
(7) se obligă să anunţe vânzătorul în scris, în termen de 48 de ore, despre orice modificare esenţială privind structura acţionariatului, începerea sau iminenţa unei proceduri de insolvenţă, refuzul, chiar şi parţial la plată al unui Bilet la Ordin, CEC, precum şi despre schimbarea sediului, administratorului;
(8) se obligă sa respecte şi să se asigure că prepuşii săi respectă normele de securitate şi sănătate în muncă precum şi pe cele P.S.I., protectia mediului când se află în incinta locaţiilor vânzătorului sau a partenerilor acestuia, asumandu-si intreaga raspundere pentru daunele produse in cazul nerespectarii acestor norme.
(9) se obligă să recunoască ca şi bune de plată toate produsele şi serviciile achiziţionate şi înregistrate în sistemul informatic al vânzătorului sau al partenerilor, obligându-se să le achite integral la scadenţă.
(10) se obligă să recunoască şi să platească toate cantităţile alimentate, produsele cumpărate sau serviciile prestate până în momentul blocării efective, în termenul contractual, a cardurilor / aparatelor pentru taxele de drum .
(11) are dreptul să utilizeze infrastructura de staţii proprii a vânzătorului şi ale partenerilor acestuia pentru achiziţionarea de produse şi servicii în conformitate cu prevederile prezentelor condiții generale de afaceri.
Art. 10 VÂNZĂTORUL
(1) se obligă să emită facturi sau notificări de plată, note de debit, după caz pentru încasarea contravalorii produselor şi serviciilor livrate, la intervalele convenite în prezentele condiții generale de afaceri;
(2) se obligă să pună la dispoziţia cumpărătorului situaţia detaliată a tuturor produselor şi serviciilor livrate, la solicitarea acestuia;
(3) se obligă la cererea cumpărătorului, să blocheze în cel mai scurt timp posibil cardurile şi/sau aparatele specificate de cumpărător. Termenul de blocare poate varia din diverse motive până la maxim 3 zile lucrătoare de la momentul primiri unei cereri scrise de la cumpărător.
(4) se obligă să garanteze calitatea produselor livrate conform specificaţiilor tehnice legale;
(5) are dreptul să blocheze cardurile, fără a fi obligat să notifice în prealabil cumpărătorul, în cazul în care acesta nu îşi plăteşte obligaţiile ajunse scadente sau consumul total neplătit atinge valoarea maximă a limitei de credit.
(6) are dreptul să blocheze cardurile cumpărătorului în cazul în care intră în posesia oricăror informaţii cum ar fi, dar fără a se limita la modul de executare al obligaţiilor beneficiarului către terţi sau privind eventuale incidente de plată datorate de vânzător în raporturile cu terţii care, în aprecierea vânzătorului reprezintă un risc privind solvabilitatea sau privind respectarea principiului bunei credinţe în executarea obligaţiilor contractuale de către beneficiar, fără a putea fi tras la răspundere de către cumpărător pentru eventualele daune suferite de acesta în urma blocării cardurilor.

Capitolul VI – GARANŢII ŞI RĂSPUNDERE CONTRACTUALĂ
Art. 11
În vederea garantării executării obligaţiilor şi a eventualelor daune interese, Cumparatorul se obligă să prezinte una sau mai multe dintre următoarele forme de garantare. Aceste garanţii vor acoperi contravaloarea produselor şi serviciilor livrate în baza prezentelor condiții generale de afaceri penalităţi de întârziere şi alte eventuale costuri anexe.
Garanţia prezentată poate fi executată doar în cazul în care cumpărătorul nu îşi îndeplineşte obligaţiile de plată a produselor livrate şi numai pentru suma datorată, incluzând eventualele penalităţi de întârziere. Garantiile se solicita numai in cazul contractarii cardului la termen, nu se solicita pentru cardul Prepay.
1) O scrisoare de garanţie bancară (în continuare SGB) valabilă pe durata derulării contractului, pentru 150% valoarea limitei de credit aprobata de Vanzator;
2) Un bilet la ordin în alb, avalizat de administratorul Cumpărătorului. Biletul la ordin va fi completat doar cu următoarele menţiuni: ca şi beneficiar al plăţii va fi nominalizat vânzătorul (S.C. SMART DIESEL S.R.L.), locul plăţii Arad, biletul la ordin va cuprinde menţiunea la ordin şi fără protest. Biletul la ordin va fi obligatoriu avalizat personal de către administratorul beneficiarului. Biletul la ordin va fi plătibil la banca la care vânzătorul are deschise conturile principale şi va fi însoţit de o scrisoare eliberată de banca prin care aceasta confirmă numărul contului bancar deschis pe numele emitentului si semnăturile persoanelor autorizate să efectueze operaţiuni în contul respectiv.
Înainte de introducerea la plată, biletul la ordin va fi completat de către vânzător cu o valoarea egală cu sumele neachitate conform prezentelor condiții generale de afaceri (preţ, penalităţi de întârziere şi/sau daune interese, eventuale diferenţe de curs valutar).
În momentul predării biletului la ordin se va întocmi un proces verbal de predare primire.
3) Un depozit cu titlu de garanţie în numerar, în cuantum de 150% din suma aprobata ca limita de credit, depus în contul bancar al vânzătorului, agreat de părţi.
Art. 12
(1) Solicitarea doar a uneia, a unora sau a tuturor garanţiilor indicate la Art. 11 reprezintă opţiunea exclusivă a Vânzătorului. În lipsa unei opţiuni exprese a vânzătorului, beneficiarul va trebui să constituie toate garanţiile enumerate la punctul precedent.
(2) Vânzătorul va putea bloca în orice moment, fără a avea obligaţia notificării cumpărătorului, orice sumă provenită din rambursări de TVA extern efectuate în baza contractului de rambursare TVA (daca este semnat), în vederea compensării şi acoperirii oricăror debite pe care cumpărătorul le are la un moment dat faţă de vânzător.
Art. 13
Vânzătorul poate executa garanţiile constituite, în orice moment, în cazul în care vor exista sume scadente şi neachitate de către beneficiar conform prezentelor condiții generale de afaceri, indiferent dacă aceste sume vor reprezenta preţ neachitat, penalităţi de întârziere şi/sau daune interese.
Art. 14
La încetarea contractului, Vânzătorul va returna Cumpărătorului biletul la ordin lăsat ca şi garanţie numai după ce cumpărătorul îşi achită integral toate obligaţiile de plată şi returnează vânzătorului toate cardurile şi aparatele.
Art. 15
Neprezentarea garanţiei în termen de 5 zile de la semnarea prezentelor condiții exonerează vânzătorul de obligaţia privind livrarea produselor şi serviciilor contractate. De asemenea, vânzătorul poate opri livrarea în cazul în care cumpărătorul nu reînnoieste garanţia oferită cu cel puţin 15 zile înainte de împlinirea termenului de valabilitate.
Art. 16 Penalităţi de întârziere
(1) Neplata facturilor emise în termenul convenit, obligă cumpărătorul la plata penalităţilor de întârziere, calculate în procent de 0.1% pe zi pentru primele 15 zile de întârziere, şi de 0.4% pe zi în perioada ce depăşeşte 15 zile de întârziere, din valoarea facturilor neachitate. Aceste sume vor fi cuprinse în urmatoarea factură emisă cumpărătorului şi se vor deduce cu prioritate din orice plăţi făcute de cumpărător.
(2) Penalităţile aplicate conform alin. 1 pot depăşi cuantumul sumelor asupra cărora sunt calculate.
Art. 17 Clauza de fideiusiune
1) Reprezentantul cumpărătorului, în calitate de administrator / asociat al cumpărătorului se obligă în mod irevocabil să achite orice obligaţii angajate prin încheierea şi în temeiul prezentelor condiții generale de afaceri în situaţia în care cumpărătorul nu le execută, cu titlul de Fideiusor solidar al acestuia.
2) Fideiusiunea încetează odată cu prezentele condiții generale de afaceri. Cu toate acestea, Fideiusorul rămâne ţinut pentru toate datoriile existente la încetarea fideiusiunii.
3). În situaţia în care datoria este plătită de către Fideiusor, acesta este de drept subrogat în toate drepturile pe care vânzătorul le avea împotriva cumpărătorului.
4) Orice plată efectuată sau care ar urma să fie efectuată de către Fideiusor în acord cu prevederile acestui articol 17, va fi notificată de către acesta Cumpărătorului.
Art. 18
Forţa majoră şi cazul fortuit, comunicate şi dovedite conform legii, îndreptăţesc vânzătorul să sisteze livrarea produselor şi serviciilor pe perioada acestor situaţii.
Părţile convin să atribuie caracter de forţă majoră şi următoarelor situaţii: lipsa de ţiţei pentru rafinare şi implicit incapacitatea de livrare a rafinăriilor/depozitelor furnizoare; precum şi defecţiunilor tehnice şi reviziilor rafinăriilor furnizoare sau oricare alte situaţii care ar face imposibilă efectuarea livrării;
În toate situaţiile de forţă majoră şi caz fortuit, vânzătorul nu este obligat la plata de daune.
Art. 19
1) Vânzătorul are dreptul de a rezilia contractul imediat, unilateral şi fără a fi obligat sa notifice in prealabil cumpărătorul, în urmatoarele condiţii:
a) întârzierea plăţii facturilor, la data împlinirii termenului de plată, când cumpărătorul este de drept în întârziere de plata;
b) declanşarea procedurii insolvenţei sau falimentului cumpărătorului,
c) luarea la cunoştinţă de către vânzător despre unele situaţii în care se află cumpărătorul şi care ar putea îngreuna încasarea facturilor ori periclita interesele vânzătorului.
2) Contractul se consideră reziliat la data trimiterii de către vânzător a unei instiintari privind rezilierea contractului in baza art. 19.1, literele a)-c), fără a mai fi necesara punerea în întârziere şi fără intervenţia instanţei.
3) În plus faţă de rezilierea contractului, oricare din situaţiile de la literele a)- c) dă dreptul vânzătorului de a sista orice livrare de produse către cumpărător şi a trece la executarea garanţiilor.
Art. 20
Oricare dintre părţi are dreptul de a denunţa unilateral contractul, cu un preaviz de 30 zile calendaristice, dat în scris celeilalte părţi.
Art. 21
(1) În cazul încetării prezentului contract, dacă cumpărătorul are sume de achitat, orice alte datorii către vânzător, acestea vor deveni scadente şi trebuie plătite imediat.
(2) În cazul încetării prezentului contract, dacă cumpărătorul are sume achitate în avans acestea vor fi returnate de către vânzător în termen de 30 zile de la data încetării contractului, dar numai după stingerea tuturor obligaţiilor pe care cumpărătorul le are faţă de vânzător.

Capitolul VII – ALTE CLAUZE
Art. 22
1) Modificarea sau completarea prezentelor condiții generale de afacer se poate face doar în formă scrisă, printr-un act adiţional, cu semnătura reprezentanţilor legali ai părţilor.
2) Toate înştiinţările şi comunicările dintre părţi vor fi considerate trimise dacă au fost înaintate la adresele, numerele de fax sau adrese de email următoare:
Pentru VĂNZĂTOR: SC SMART DIESEL SRL
Adresa: Arad, Str. Decebal nr 2, et 4, cod 310133, jud Arad
Fax: 0374 204 628 ; Email: office@smartdiesel.ro
Pentru CUMPĂRĂTOR:
La adresa comunicata de acesta CSA (Conditiile Speciale de Afaceri)

Capitolul VIII – LITIGII
Art. 23
Părţile au convenit ca toate neînţelegerile privind validitatea prezentelor condiții generale de afaceri sau rezultate din interpretarea, executarea ori încetarea acestuia să fie rezolvate pe cale amiabilă de către reprezentanţii lor.
Art. 24
În situaţia în care nu este posibilă rezolvarea divergenţelor pe cale amiabilă, litigiile vor fi soluţionate de către instanţele judecătoreşti competente din municipiul Arad.

CAPITOLUL IX – CESIUNI
Art. 25
Vânzătorul va avea dreptul, la discreţia sa absolută şi fără consimţământul cumparatorului, să cesioneze, să transfere sau să greveze toate sau oricare dintre drepturile, beneficiile sau obligaţiile sale care decurg din Condițiile Generale de Afaceri.

Capitolul X – PROTECTIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL
Art. 26 În scopul prestării serviciilor și a livrării produselor sale, Societatea prelucrează următoarele date cu caracter personal. Societatea colectează următoarele categorii de date cu caracter personal privitoare la Client:
a. Datele asociaților/acționarilor, administratorilor și/sau directorilor, reprezentanții legali/ convenționali ai Clientului:
– Copii după cărțile de identitate pe hârtie, permise de ședere sau pașaport; Numele și codul numeric personal în format electronic; E-mail; Sexul; Ocupația, Data si locul nasterii, data emiterii si expirarii documentului de identitate, culoarea ochilor, adresa personala a detinatorului documentului de identitate.
b. Informații legate de parcul auto al Clientului: numere de înmatriculare, serie sașiu, PIN-urile cardurilor de combustibil emise în favoarea Clientului;
c. Numerele de telefon de serviciu și adresele de e-mail ale reprezentanților / angajaților Clientului;
d. Localizarea autovehiculelor Clientului prin identificarea stațiilor de alimentare unde angajații Clientului au folosit card-urile de combustibil. Societatea nu primește însă informații legate de șoferul care a condus autovehiculul la un moment dat (cum ar fi numele sau alte date personale);
e. Adresa de e-mail în scopul înregistrării pentru orice modalitate de corespondența printată sau electronică;
f. Date din permisul de conducere și din certificatele de înmatriculare deținute de persoanele vizate.
Art. 27 În scopul prestării serviciilor, Societatea va colecta și procesa datele de mai sus în legătură cu asociații / acționarii, administratorii și alți reprezentați legali sau convenționali ai Clientului. În acest sens, Clientul:
a. poartă responsabilitatea informării unor astfel de persoane cu privire la prelucrarea datelor personale de către Societate;
b. are obligația de a informa aceste persoane cu privire la drepturile lor de acces, rectificare și ștergere, în conformitate cu legislația în vigoare; și
c. are obligația de a obține acordul acestora, în cazul în care este necesar, pentru prelucrarea și transferul datelor lor cu caracter personal, pe modelul furnizat de Societate.
Art. 28 Persoana vizată nu este obligată să furnizeze datele menționate mai sus. Totuși, un refuz din partea persoanei vizate de a ne furniza aceste date ar putea atrage imposibilitatea din partea Societății de a va furniza serviciile și produsele contractate, precum și de a răspunde solicitărilor persoanei vizate sau de a realiza orice alte activități care ar fi necesare îndeplinirii obligațiilor Societății în temeiul acestui Contract.
Art. 29 Informaţiile înregistrate sunt destinate utilizării de către Societate şi sunt comunicate numai următorilor destinatari:
a. alte societăți din grupul Societății;
b. furnizori de servicii și bunuri (de ex. furnizorii de servicii de consultanță fiscală sau juridică). Societatea transferă unele date (datele clienților, facturi, sume de TVA rambursate) către societatea Tax Refund SRL, o societate care face parte din același grup de societăți ca și SD și care se ocupa de rambursarea TVA din străinătate pentru o parte dintre clienții SD.
c. in conformitate cu prevederile legale aplicabile, de ex. Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE, persoanele vizate se bucură de dreptul de informare, dreptul de acces la date, dreptul de intervenție asupra datelor, dreptul de opoziție, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale și dreptul de a se adresa justiției și/sau autorității de supraveghere privind protecția datelor cu caracter personal. De asemenea, persoanele vizate beneficiază și de dreptul la ștergerea datelor, precum și de dreptul la portabilitatea datelor, dacă acesta va fi considerat aplicabil acestei situații.
Art. 30 Pentru exercitarea acestor drepturi, persoana vizată se poate adresa Societății la adresa menționată în preambulul acestui Contract cu o cerere întocmită în formă scrisă, datată și semnată, în cuprinsul căreia poate arăta dacă dorește ca informațiile să îi fie comunicate la o anumita adresă, care poate fi și de poștă electronică, sau printr-un serviciu de corespondență care să asigure că predarea i se va face numai personal. Pentru exercitarea acestor drepturi, persoana vizată se poate adresa cu o cerere scrisă, datată şi semnată la SMART DIESEL SRL la adresa de poștă Bulevardul Decebal, nr. 2, etaj IV 310133, Arad, România, prin accesarea formularului de contact la adresa https://tmp-smartdiesel.trypl.com/contact/ sau prin transmiterea unui e-mail la protectiadatelor@smartdiesel.ro . De asemenea, persoanei vizate îi este recunoscut dreptul de a se adresa justiţiei.
Art. 31 Prin acceptarea prezentului document, Cumparatorul isi da acordul neechivoc pentru prelucrarea datelor cu caracter personal pe care le furnizeaza vanzatorului, inclusiv folosirea acestora pentru comunicarile electronice (email, social media, telefon). Vanzatorul foloseste cookie-uri pe site-urile proprii si le utilizeaza pentru targhetarea clientilor prin campanii de marketing online
Art. 32 Datele cu caracter personal colectate nu vor fi transferate în afara Uniunii Europene.

Capitolul XI – CLAUZE FINALE
Art. 33
Prezentele Condiții Generale de Afaceri intră în vigoare de la data semnării lui de către reprezentanţii legali ai ambelor părţi şi prezentarea garanţiilor contractuale.
Art. 34
Contractul a fost încheiat, în două exemplare originale, câte unul pentru fiecare parte.
Părţile declară irevocabil ca au citit, înţeles şi acceptă toate clauzele prezentelor condiții generale de afaceri. În cazul în care orice dispoziţie a CGA este declarată nulă sau inaplicabilă de către o instanţă, un tribunal arbitral sau de orice altă autoritate competentă, celelalte dispoziţii contractuale, respectiv drepturile şi obligaţiile părţilor prevazute de acestea rămân în vigoare. Dispoziţia nulă sau inaplicabilă va fi eliminată din Condițiile Generale de Afaceri, iar părţile vor depune toate diligenţele astfel încât dispoziţia nulă sau inaplicabilă să fie înlocuita cu o dispoziţie validă şi aplicabilă, care să aibă, pe cât posibil, efectele economice ale dispoziţiei nule sau inaplicabile.